August 1942

10/04/2014 Paul Agopian 0

Nisan & Megian, Sarchis Zindjirdjian, Garabedian, Gebeian, Boyadjian, Altiocaian, Kasasian, Handjian, Fesgian, Papazian.