Armenii din Bucurestiul de altadată / Enigma unei fotografii – Armenians from Bucharest of yesteryear / Enigma of a photography

Iubitorii istoriei Bucureştilor, cei care au răsfoit cărțile şi albumele cu imagini din Bucureştiul de altatădată au văzut, cu siguranță, fotografia Halei cu firma Fabrica de Cafea, uneori subtitrată – Târg cu miei tăiați.

ENGLISH VERSION BELOW

          Mulți dintre acei iubitori, au trecut pe lângă această fotografie, tratând-o la fel ca una din sutele de imagini ale vechiului Bucureşti, fără a se întreba care este numele Halei şi a proprietarului fabricii, fără a şti legătura armenească cu această fotografie.

          Fotografia reprezintă Hala Mare sau Piața Mare, care a purtat de-a lugul vieții numeroase denumiri, Hala-Piața Ghica, Hala Centrală, Hala-Piața Națiunii, pentru a deveni în final Halele Unirii-Piața Unirii.

          Piața/Halele Unirii, ultimul monument bucureştean demolat (în 1986), a fost cea mai veche hală din Bucureşti. Construită în anul 1872 după modelul halei din Paris, a fost inițial hală de carne care, după ce i s-au adăugat halele de peşte, de păsări, de fructe, de brânzeturi, de zarzavaturi, a devenit Halele Centrale.

          Hala din fotografia cu pricină are atârnată în partea ei de sus firma Fabrica de Cafea / Cafea zilnic proaspătă, iar în partea de jos este scris Cafea Delicioasă / A. Ilie Marin. Dar cine a fost Ilie Marin?

          Reclama fabricii o întâlnim într-un anuar armenesc din anul 1923 care indica că fabrica datează din anul 1904 şi că este situată în Piața-Hala Ghica nr. 21. Deşi nu era lucru ieşit din comun ca reclame ale negustorilor ne-armeni să apară în ziarele armeneşti, această reclamă ne-a trezit curiozitatea şi ne-a determinat să urmărim numele proprietarului.

          Întâmplarea a făcut să întâlnim în numărul din 1 iunie 1920 al ziarului armenesc Djagadamard, care apărea la Constantinopol, un anunț de căutare de persoane, anunțuri foarte răspândite în acele vremuri.

Anunțul arăta că Eghia Avedian din Erzânga, satul Tughva, provincia Kuru Ciai, îşi căuta fiul, pe Harutiun Avedian care plecase pe front cu armatele de voluntari să lupte pentru apărara patriei, ultima informație despre el fiind că după război se afla în zona Rostov-Nakhicevan. Anunțul cerea celor care dețineau informații să-l anunțe pe Ilie Marin, strada Hal (probabil Hala Ghica), nr. 5, Bucureşti.

          Aşadar, proprietarul fabricii de cafea – A. Ilie Marin era Avedian (inițiala A.) Eghia (echivalentul armenesc al lui Ilie), fără să ştim însă, originea patronimului Marin ataşat numelui.

          Ilie Marin a fost apropiat de familia bucureşteană, Baraghian. La decesul lui Ariovk Ciavuşian, socrul lui Armenuhi Ciavuşian, care era soră cu frații Armenag, Hagop şi Vartan Baraghian, Ilie Marin dona Orfelinatului Armean de la Strunga, pentru sufletul decedatului, suma de 500 lei. Iar peste un an, în 1925, contribuia financiar pentru ridicarea plăcii comemorative dedicate ostaşilor enoriei armene căzuți în războiul pentru întregirea neamului.

          Aşadar, enigma fotografiei a fost descifrată – imaginea reprezintă Fabrica de cafea Eghia Avedian!

Edvard JEAMGOCIAN

Lovers of the history of Bucharest, those who browsed the books and albums with pictures of the Bucharest of yesteryear, have certainly seen the photo of the Hall with the company Fabrica de Coffeea, sometimes subtitled – Market with cut lambs.

Many of those lovers, passed by this photo, treating it as one of the hundreds of images of old Bucharest, without asking what is the name of Hala and the owner of the factory, without knowing the Armenian connection with this photo.

The photo represents the Great Hall or the Great Square, which has had numerous names throughout its life, Hala-Piata Ghica, Hala Centrală, Hala-Piata Naciunii, to finally become Halle Unirii-Piata Unirii. Piața/Halele Unirii, the last Bucharest monument demolished (in 1986), was the oldest hall in Bucharest. Built in 1872 according to the model of the hall in Paris, it was originally a meat hall which, after the fish, poultry, fruit, cheese, and vegetable halls were added, became the Central Hall. The hall in the photo for the reason has the name Fabrica de Coffeea / Daily fresh coffee hanging on its top, and on the bottom is written Delicious Coffee / A. Ilie Marin. But who was Ilie Marin?

We find the advertisement of the factory in an Armenian yearbook from 1923 which indicates that the factory dates from 1904 and that it is located in Piața-Hala Ghica no. 21. Although it was not uncommon for advertisements by non-Armenian merchants to appear in Armenian newspapers, this ad piqued our curiosity and led us to track down the owner’s name.

Coincidentally, in the June 1, 1920 issue of the Armenian newspaper Djagadamard, which appeared in Constantinople, we found a wanted ad, very widespread ads in those days.

The announcement showed that Eghia Avedian from Erzanga, Tughva village, Kuru Ciai province, was looking for his son, Harutiun Avedian, who had gone to the front with the volunteer armies to fight for the defense of the homeland, the last information about him being that after the war he was in the Rostov- Nakhchivan.
The announcement asked those who had information to notify Ilie Marin, street Hal (probably Hala Ghica), no. 5, Bucharest.
So, the owner of the coffee factory – A. Ilie Marin was Avedian (initial A.) Eghia (the Armenian equivalent of Ilie), without knowing, however, the origin of the patronymic Marin attached to the name.
Ilie Marin was close to the Baraghian family from Bucharest. Upon the death of Ariovk Ciavushian, the father-in-law of Armenuhi Ciavushian, who was a sister of the brothers Armenag, Hagop and Vartan Baraghian, Ilie Marin donated 500 lei to the Armenian Orphanage in Strunga, for the soul of the deceased. And a year later, in 1925, he contributed financially to erecting the commemorative plaque dedicated to the soldiers of the Armenian parish who fell in the war for the unity of the nation.
So, the enigma of the photo has been deciphered – the image represents the Eghia Avedian Coffee Factory!
Edvard JEAMGOCIAN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.