August 1942

Nisan & Megian, Sarchis Zindjirdjian, Garabedian, Gebeian, Boyadjian, Altiocaian, Kasasian, Handjian, Fesgian, Papazian.